ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2011

ಕಾಣದಂತೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳು ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.!!


ಹೌದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ  ಮೆರೆದಾಡಿದ್ದ ಈ ಸೆರೆಮನೆ 1859 ರವರೆಗೂ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು.ಆದರೆ  ಥಾಮಸ್ ಇನ್ಮಾನ್ ಎಂಬ  ಆಂಗ್ಲ  "ಎಗ್ಸಿಕುಟಿವ್ ಇಂಜಿನೀರ್ " ಈ ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನು 1859  ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು  ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಗುರುತು ಹಿಡಿದ ಕಾರಣ ಅವರ  ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ಸೆರೆಮನೆಗೆ "ಇನ್ಮಾನ್ ಡನ್ಜನ್ " ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಬನ್ನಿ ಈ ಡನ್ಜನ್  ಹತ್ತಿರ ತೆರಳೋಣ.